top of page

MAKSĀTNESPĒJA

     Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Tikai abu šo procedūru sekmīgas izpildes rezultātā tiks dzēsti parādi. 

     Bankrota procedūras ietvaros tiek pārdota manta, lai dzēstu kreditoru prasījumus, bet, ja nav pārdodamas mantas, tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību. 

    Maksātnespējas process ir vairāku sarežģītu pasākumu un nosacījumu kopums. Saviem klientiem palīdzu to sekmīgi realizēt, lai tie atbrīvotos no saistībām, kuras tie nespēj izpildīt.  

     Fiziskās personas maksātnespējas procesā ir jāsamaksā administratora atlīdzība (1240 euro), valsts nodeva (70 euro), ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi un ir jāsedz maksātnespējas procesa izdevumi. Konsultācija par fiziskās personas maksātnespējas procesu maksā 75 euro. Ja vienojamies par sadarbību, tad konsultācijas maksa tiek ieskaitīta nākošajos maksājumos. Kopējās maksātnespējas procesa izmaksas svārstās no 500 - 750 euro atkarībā no procesa sarežģītības. Šajā maksā ietilpst procesa vadība, uzraudzība un atbilžu sniegšana uz dažādiem interesējošiem jautājumiem visa procesa garumā, palīdzība nepieciešamo dokuyumentu iegūšanā, pieteikuma sagatavošana, atbildes sagatavošana un administratora informācijas pieprasījumu, saistību dzēšanas plāna sagatavošana un pieteikums par saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu. Pēc saistību dzēšanas plāna izpildes būs jāpārbauda vai ir kreditoriem tika novirzīta 1/3 daļa no ienākumiem un jāsagatavo pieteikums par atbrīvošanu no saistībām.

Dēļ daudzajiem procesuālajiem dokumentiem un stingrajiem nosacījumiem ir ieteicams saņemt kvalificētu juridisku palīdzību. 

Juridiskās personas maksātnespējas procesā konsltācija ir nepieciešama kreditoriem, valdes locekļiem un darbiniekiem. Tas ir sarežģīts process, kas aptver ļoti plašu tiesību insitūtu loku. Juridiskās perosnas maksātnespējas procesa ietvaros  tiek pārdota parādnieka manta, piedzīti debitoru parādi, apstrīdēti prettiesiski darījumi un izmaksāti naudas līdzekļi kreditoriem. Katrā maksātnespējas procesa stadijā kreditoriem, bijušajiem valdes locekļiem un darbiniekiem ir savas tiesības un pienākumi. Savu tiesību efektīva izmantošana nodrošinās procesa tiesiskumu, efektivitāti un sev vēlamā rezultāta sasniegšanu. Es klientiem sniedzu konsultācijas par procesa norisi, veicamajām darbībām un iesniedzamajiem dokumentiem.  

Sazināmies!

Paldies!

bottom of page