MAKSĀTNESPĒJA

     Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Tikai abu šo procedūru sekmīgas izpildes rezultātā tiks dzēsti parādi. 

     Bankrota procedūras ietvaros tiek pārdota manta, lai dzēstu kreditoru prasījumus, bet, ja nav pārdodamas mantas, tiek sastādīts ziņojums par mantas neesamību. 

    Maksātnespējas process ir vairāku sarežģītu pasākumu un nosacījumu kopums. Saviem klientiem palīdzu to sekmīgi realizēt, lai tie atbrīvotos no saistībām, kuras tie nespēj izpildīt.  

     Fiziskās personas maksātnespējas procesā ir jāsamaksā administratora atlīdzība (860 euro), valsts nodeva (70 euro), ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi un  maksātnespējas procesa izdevumi. Konsultācija par fiziskās personas maksātnespējas procesu maksā 50 euro. Ja vienojamies par sadarbību, tad konsultācijas maksa tiek ieskaitīta pieteikuma sagatavošanas maksā un atlikusī summa ir 150 euro. Šajā maksā arī ietilpst procesa vadība, uzraudzība un atbilžu sniegšana uz dažādiem interesējošiem jautājumiem visa procesa garumā. Procesa laikā pēc mantas pārdošanas vai ziņojuma par mantas neesamību saņemšanas ir jāsastāda saistību dzēšanas plāns (120 euro). Papildus tam ir jāsagato pieteikums par saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un pieteikums par atlikušo saistību dzēšanu.

Dēļ daudzajiem procesuālajiem dokumentiem un stingrajiem nosacījumiem ir ieteicams saņemt kvalificētu juridisku palīdzību. 

Juridiskās personas maksātnespējas procesā konsltācija ir nepieciešama kreditoriem, valdes locekļiem un darbiniekiem. Tas ir sarežģīts process, kas aptver ļoti plašu tiesību insitūtu loku. Juridiskās perosnas maksātnespējas procesa ietvaros  tiek pārdota parādnieka manta, piedzīti debitoru parādi, apstrīdēti prettiesiski darījumi un izmaksāti naudas līdzekļi kreditoriem. Katrā maksātnespējas procesa stadijā kreditoriem, bijušajiem valdes locekļiem un darbiniekiem ir savas tiesības un pienākumi. Savu tiesību efektīva izmantošana nodrošinās procesa tiesiskumu, efektivitāti un sev vēlamā rezultāta sasniegšanu. Es klientiem sniedzu konsultācijas par procesa norisi, veicamajām darbībām un iesniedzamajiem dokumentiem.  

Sazināmies!

Paldies!